BESTEL VANAF 1 DOOS OF 1 FUST 1000+ BIEREN MORGEN IN HUIS ALTIJD DE NIEUWSTE SPECIALS
0
Sluiten

Categorieën

Filters

  Algemene voorwaarden

   

  Artikel 1. Toepasselijkheid

  1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van VAN BIEREN zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: voorwaarden) van toepassing. 

  1.2 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van VAN BIEREN worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door VAN BIEREN ingeschakelde tussenpersonen en andere partijen. 

  1.3 Van het in de voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven.

  1.4 Het doen van een bestelling houdt in dat je de toepasselijkheid van deze voorwaarden onvoorwaardelijk accepteert.

   

  Artikel 2. Overeenkomst en aanbiedingen

  2.1 Alle aanbiedingen van VAN BIEREN zijn vrijblijvend en VAN BIEREN behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is, danwel indien sprake is van publicatie- en/of drukfouten.

  2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van je bestelling door VAN BIEREN. VAN BIEREN is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. VAN BIEREN zal bestellingen geplaatst door personen van onder de achttien (18) jaar niet in behandeling nemen. 

   

  Artikel 3. Levering

  3.1 De door VAN BIEREN opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft je geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht je bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van jou redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat je de overeenkomst in stand laat. Je bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

    

  Artikel 4. Tarieven en betalingen

  4.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's, exclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

  4.2 Betaling dient te geschieden zonder enige verrekening binnen veertien (14) dagen na factuurdatum.

  4.3 Betaling kan tevens geschieden per automatische incasso, IDEAL, of op factuur (indien hier toestemming is gegeven vanuit VAN BIEREN).

  4.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn ben je vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim. Indien VAN BIEREN genoodzaakt is haar vordering ter incasso uit t besteden, ben je de incassokosten verschuldigd.

  4.5 Indien je met enige betaling in gebreke bent, is VAN BIEREN gerechtigd zonder ingebrekestelling, de uitvoering van de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden met behoud van haar rechten.

   

  Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

  5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien je al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan VAN BIEREN verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de verzending op u over.

   

  Artikel 6. Reclames en aansprakelijkheid

  6.1 Je hebt de verplichting om bij aflevering na te kijken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Mocht dit niet het geval zijn, dien je VAN BIEREN daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen vijf werkdagen na de aflevering, schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte te stellen. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft VAN BIEREN de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

  6.2 Indien je een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heb je het recht het product binnen 14 werkdagen na aflevering aan VAN BIEREN te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de originele verpakking inclusief het etiket van het product onbeschadigd is, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor jouw rekening komen. Bij retournering van producten zullen eventuele betalingsregelingen automatisch vervallen.

   

  Artikel 7. Bestellingen/communicatie

  7.1 Voor verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en VAN BIEREN, dan wel tussen VAN BIEREN en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen jou en VAN BIEREN, is VAN BIEREN niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van VAN BIEREN.

   

  Artikel 8. Overmacht

  8.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft VAN BIEREN in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van je bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks zonder dat VAN BIEREN gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

   

  Artikel 9. Diversen

  9.1 Indien je aan VAN BIEREN schriftelijk opgave doet van een adres, is VAN BIEREN gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij je de aan VAN BIEREN  schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan je bestellingen dienen te worden gezonden.

  9.2 Wanneer door VAN BIEREN gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. Je kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat VAN BIEREN deze voorwaarden soepel toepast.

  9.3 VAN BIEREN is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

  9.4 VAN BIEREN behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen.

   

  Artikel 10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

  10.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

  10.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

  Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergenMeer over cookies »